Библиографија

Бошко И. Бојовић

ХРОНОЛОШКA ЛИСТА РАДОВА И ПУБЛИКАЦИЈА

Научни радови, докторска теза, хабилитација

“ВЛАДАРСТВО И ПРЕДСТАВА ВЛАСТИ НА БАЛКАНСКО-СЛОВЕНСКИМ ПРОСТОРИМА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ (IX – XV век)” излагање одбране (17 новембар 1994), истраживања за Хабилитацију (ЕНЕЅЅ) вођена под управом A. GUILLOU (EHESS), председника кочисије; известилац С.ЋИРКОВИЋ (Београдски Универзитет); F. CONTE (Универзитет Париз IV); L. MAVROMATIS (хеленски CNRS Атина); J. FEUILLET (INALCO).

“СТЕФАН НЕМАЊА – СВЕТИ СИМЕОН И ДРЖАВНА ИДЕОЛОГИЈА У ДИНАСТИЧКИМ ХАГИОГРАФИЈАМА СРПСКОГ СРЕДЊЕГ ВЕКА – Stefan Nemanja – saint Simeon et l’idéologie de l’Etat dans les hagio-biographies dynastiques du Moyen-Age Serbe” (Докторска Теза, одбрањена 17 маја 1990, пред Универзитетом Париз I Пантеон – Сорбона. Директор тезе Hélène AHRWEILER, ко-рапортери: Jack FEUILLET (Универзитет Париз III), Francis CONTE (Универзитет Париз IV) и Љубомир МАКСИМОВИЋ (Београдски Универзитет), 2 тома + 723 стр1.

“Необјављено старо-српско житије Стефана Немање – светог Симеона од стране монаха Никона. Историске и филолошке студије (Une Vita vieux-serbs inédite de Stefan Nemanja – saint Siméon, par le moine Nikon. Etude historique et politique)”(Mагистарски рад /D.E.A./, Универзитет Париз I Пантеон-Сорбона, 90 стр.) 1985.

“Марсељски атентат /1934/ у француској штампи (L’attentat de Marseille /1934/
dans la presse française)” (Дипломски рад, Универзитет у Београду, 87 стр.).

Оригинални наслови су у заградама

Монографије

1 Владарска идеологија у династијским хагиографијама српског Средњег Века (L’idéologie monarchique dans les hagio-biographies dynastiques du Moyen-Age serbe), N° 248 “Orientalia Christiana Analecta”, PONTIFICIUM INSTITUTUM ORIENTALIUM STUDIORUM, Рим 1995 (LII-727 страна)2.

2 Дубровник и османлиско Царство (1430-1520) – (Raguse et l’Empire ottoman)- издато од стране Центра Pierre Belon за Византиске, Нео-Хеленистичке и Југо-Источно европске студије Ecole des Hautes Etudes en Siences Sociales, Париз 1998 (LII-421 страна)3.

3 Владарство и светост у српском средњем веку, предговор: С.ЋИРКОВИЋ, издање”Службени Лист”, Београд 1999, 413 стр4.

4 Разговори на француској левици /1968/, предговор Рaтко Божовић, издавач Институт за политичке студије, Институт за новију историју, Београд 2005 (348 стр.).

5 Византиски свет (VIII –XIII век). Економија и друштво (Le monde byzantin (VIIIe-XIIIe siècle). Economie et société), Издање du Temps, Париз2006 (205 стр.).

6 Жички диван. Од објекта ка субјекту, Београд 2007 (185 стр.).

7 Историја и есхатон (Histoire et eschatologie). Из историје књижевности југословенског стедњег века (De l’historie et de la littérature du Moyen Age sud-slave), Париз – Врњачка Бања 2007, 2008 (388 стр.).

8 Миленијум Византије (324-1453) (Le millénaire byzantin (324-1453)), «Ellipses», Париз 2008 (277стр.)5.

9 1968 – Археологија једнe мисли (1968 – Archéologie d’une pensée), «Paideia», Београд – Париз, 2008 (245 стр.).

10 Химандар и румунске кнежевине (XV-XVII век). Повеље влашких и молдавских владара из Хиландарског архива. Историска и филолошка студија (Chilandar (Mont-Athos) et les pays roumains (XVe-XVIIe siècle). Les actes des princes moldo-valaques des Archives de Chilandar. Etude historique et philologique), éd. De Boccard, Paris 2010 (263 стр.) .

ISBN : 978-2-910860-13-4

11 Косово и Западни Балкан. Људска права на Косову и Метохији и европска безбедност на Балкану. После десет година протектората: угроженост мањина и људских права (Kosovo et les Balkans Occidentaux. Question de stabilité régionaleet de sécurité européenne. Après dix ans de protectorat: minorités et le patrimoine culturel en sursis), CENTRE EUROPÉEN POUR LA PAIX ET LE DÉVELOPPEMENT DE L’UNIVERSITÉ POUR LA PAIX DES NATIONS UNIES, Belgrade 2011, 55стр.
ISBN 978-86-7236-068-4

“http://www.serbica.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=537:kosovo-apres-dix-ans-de-protectorat-une-etude-de-boko-i-bojovi-&catid=156:revues”

11bis Kosovo et les Balkans Occidentaux. Question de stabilité régionaleet de sécurité européenne. Après dix ans de protectorat: minorités et le patrimoine culturel en sursis, CENTRE EUROPÉEN POUR LA PAIX ET LE DÉVELOPPEMENT DE L’UNIVERSITÉ POUR LA PAIX DES NATIONS UNIES, Belgrade 2013, 2e ed. 58pp. ISBN 978-86-7236-068-4

___________________________

Comptes-rendus : U. Z., dans Irénikon (2010/2-3), p. 458-459.
Vera TCHENTSOVA, Slavjanovedenije, Institut d’études slaves de l’Académie dessciences de Russie (2011), p. 83-86.

Уредништво часописа

ТРАНСМИСИЈА ВИЗАНТИСКЕ БАШТИНЕ И ПОСРЕДНИШТВО АУТОХТОНИХ ИДЕНТИТЕТА TRANSMISSION DU PATRIMOINE BYZANTIN ET MÉDIATEURS D’IDENTITÉS AUTOCHTONES), Etudes balkaniques 4. Интердисцплинарна истраживања хеленског и балканског света, Свеска Pierre Belon, Научни Уредник A. GUILLOU, «De Boccard», Париз 1997, 221стр. (cf. infra, садржај, на последњој страни).

Чланци

1 “Дубровник и Турска (1430-1472) – 20 аката Мурата II и Мехмеда II на старо-српском” (Dubrovnik et les Ottomans (1430-1472)-20 actes de Murad II et Mehmed II en vieuh-serbe) (Превод на француски двадесет аката Мурата II и Мехмеда II издатих између 1430 до 1472, на старо-стпском, од стране царскe отоманскe канцеларије, у корист Дубровника, филолошке и историске студије са коментарима, ономастичким и топонимиским белешкама), Turcica XIX, Париз 1987, стр.119-173.

2 “Житије светог Симеона Немање од Никона Јерусалимца” у Студеницa у црквеном животу и историји српског народа, Београд 1987, стр.37-46. 3 “Натпис деспота Стефана на косовском стећку1403-4 (L’inscription du despote Stefan sur la stèle de Kosovo 1403-4)”, Messager orthodoxe 106 – Ванредно издање, Париз, IIIе тромесечије 1987, стр.99-102.

4 “Библиографска белешка о Димитрију Богдановићу (1930-1986) (Note bio-bibliographique sur Dimitrije Bogdanovic (1930-1986))” Messager orthodoxe 106 (1987), стр.53-54.

5 ” ‘Света гора Атоска и Румуни’ Петре Настурела и Хиландарске владарске влашке повеље”, Balcanica XVIII-XIX, Београд 1987-1988, стр. 393-402.

6 “Хришћански мотиви у «’Српским народним приповеткама Вука Караџића’ (Les motifs chrétiens dans les ‘Contes populaires serbes de Vouk Karadzich’” Revue des études slaves 60/4, Париз 1998, стр. 871-876.

7 “Политичка идеологија византиског царства”, приказ југословенског издања књиге Елен Арвелер, Idéologie politique de l’empire byzantin, у “Политици”, Београд, 19 новембар 1988.

8 “Литургиски језик српске православне Цркве (XIII-XIX век) (La langue de l’Eglise ortodoxe serbe (XIIIe-XIXe s.))”, Bulltein de liaison du Centre d’Etudes Balkaniques 8, Париз (INALCO), maj 1989, стр.121-125.

9 “Православна Црква у Српској историји (XIII – XIX век) (L’Eglise ortodoxe dans l’histoire de la Serbie (XIIIe-XIXe s.))”, у Les nations dans l’Eglise – Публикација COMMISSARIAT GÉNÉRAL DE LA LANGUE FRANÇAISE, Париз1989, стр. 28-37.

10 “Историја византиских идеја – Поводом српског издања дела Елене Арвелер – Политичка идеологија византиског царства ” скраћени текст излагања на трибини Коларчевог Народног Универзитета, Београд, 12 децембар 1988 (округли сто поводом објављивања Политичке идеологије византиског царствам Héléne Ahrweiler; са учешћем Б. Ферјанчића, А.Јевтића, Љ.Максимовића – Београдски Универзитет), објављено у Kњижевним новинама 183, Београд, 1 октобар 1989.

11 “Видела у тами”, Хиландар 28, Света Гора Атоска, август 1989, стр. 18-19.

12 “Косовска идеја и први списи о кнезу Лазару” Сопоћанска виђења 9: Косовска традиција, историјска и уметничка димензија, Нови Пазар 1990, стр.38-58.

13 “Хазарски речник, историска и литерарна парабола (Le Dictionnaire Khazar, une parabole historique et littéraire)”, Balkan 5, Бордо, Јануар-Март 1990, стр.65-74.

14 “Због чега национализам има тако добру штампу? (Pourquoi le nationalisme a-t-il si bonne presse?)”, Balkan 7 , Бордо, Јули-Септембар 1990, стр.49-54.

15 “Патологија национализма (Patholorie du nationalisme)”, Balkan 7, Јули-Септембар 1990, стр.39-42.

16 “Поводом Видовдана: настанак косовске идеје”, Хиландар 31, Света Гора, август 1990, стр. 16-19.

17 “Срби-Хрвати: распукнута федерација (Serbes-Croates: la fédération éclatée)”, Balkan 8, Бордо, Октобар-Децембар 1990, стр.37-43.

18 Личности о којима се говори: “Жан-Мари Доменак – Глас савести и разумевања”, Политика, 22 децембар 1990.

19 “Генеза косовске идеје у првим посткосовским хагиографско-историјским списима. Оглед из историје идеја српског средњег века” – “Die Genese der Kosovo-idee in den ersten postkosovser hagiographisch-historischen Schriften. Versuch aus der Ideengeschichte des Serbischen Mittelalters”, (на српско-хрватском и немачком) у Зборнику радова: Косовска битка 1389 и њене последице, Београд-Дизелдорф 1991, стр.15-28&215-230.

20 “Југославија: огорчени Срби (Yougoslavie: Les Serbes acerbes)”, Balkan 12, Бордо, Јесен-Зима 1991, стр. 119-126.

21 “Југославија између два неспојива концепта (1918-1981) (La Yougoslavie entre deux concepts incompatibles (1918-1981)”, у La Yougoslavie dans les Balkans et en Europe (Зборник радова), Београд-Нанси 1992, стр.52-81.

22 “Стефан Немања и државна идеологија у династичким хагиографијама српског Средњег Века – Необјављено династичко Житије на старо Српском – Живот светог Симеона – Стефана Немање – од Никона Јерусалимца. Историска и филолошка студија, Бошко И. Бојовић” (резиме докторске тезе), Revue des études slaves 63/4, Париз 1991, стр.837-843. Преузето у: Bulletin de liaison du Centre d’Etudes Balkaniques 11, Париз (INALCO), деценбар 1993, стр. 175-185.

23 “Дубровник (Рагуза) и Турска II. Једанаест аката Мехмеда II на старо-Српском, 1473-1476 (Dubrovnik (Raguse) et les Otomans. Onze actes de Mehmed II en vieux-serbe, 1473-1476)” (Превод на француски једанаест аката султана Мехмеда IIм издатих од 1473 до 1476, од стране царске отоманске канцеларије, у корист Дубровника. Историска и филолошка студија са коментарима, ономастичким и топонимским белешкама) Turcica XXIV, Париз1992, стр. 153-182.

24 “Династичка историографија и политичка идеологија у Србији раног Средњег Века. Увод у студију идеологија средњевековне српске државе”, Südost-Forschungen 51, Минхен 1992, стр.29-49.

25 “Мировни споразум склопљен између Влатка и Мехмеда II” (у сарадњи са Irène Beldiceanu-Steinherr), Balcanica XXIV, Београд 1993, стр 75-86.

26 “За праведну солуцију (Pour un sojution équitable)”, Hérodote 67, 4-то тромесечје 1992, Париз, јануар 1993, стр.148-150.

27 “Две геополитичке представе (Deux répresentations géopolitiques)”, Herodote 67, III/4 1992, Париз, јануар 1993, стр.81-836.

28 “Југословенска драма: неуспешно искушење Европе (Le drame yougoslave: une épreuve manquée de L’Europe”, Confluences Méditerranée 6, “L’Harmattan” Париз 1993, стр. 119-1307.

29 “Jугословенска криза: реалност и перспектива (La crise yougoslave: réalités et perspectives)”, Dialogue 5/2, Париз, март 1993 (стр. 16-19).

30 “Аутохтона књижевност земаља југоисточне Европе на словенском језику (Littétature autochtone ancienne des pays du Sud-Est européen en langue slave) “, Српски књижевни гласник 1994 (IV), Београд, стр: 31-37.

31 ” Идеологија српске државе од XIIIог до XVoг века (L’idéologie de l’Etat serbe du XIIIe au Xve siècle)”, Septième Congres international d’études du sud-est européen (Thessalonique, 29 août – 4 septembre 1994). Rapports, Атина 1994, стр.249-271.

32 ” Распад Југославије (La dissociation de la Yougoslavie)” са M. Lequenne, G. Marquis, Catherine Samary, Claudie Weill, Utopie Critique 3, Париз 1994, стр. 37-598.

33 “Династичка хагиографија и идеологија српске државе у Средњем Веку (XIII – XV век) (L’hagio-biographie dinastique et l’idéologie de l’Etat serbe au Moyen-Age (XIIIe-XVe siècles))” Cyrillomethodianum XVII-XVIII, Солун 1994, стр. 73-92.

34 “Монархистичка идеологија у средњевековној Србији”, Економика 371-372, Београд 1995 (11-12), стр.60-62.

35 “На рескршћу две Европе”, Видослов – Саборник епархије Захумско – Херцеговачке и Приморске 8, Требиње 1996 (III/2)м стр.46-54.

36 “Аутохтона литература јужних словена у средњем веку: пренос колективног сећања и настанак историског мишљења. Историјат текстова и историски текстови (La littérature autochtone sud-slave au Moyen-Age: transmission de la mémoire collective et formation de la pensée historique. Histoire des textes et textes de l’histoire)”, у Conference of Heads of Balkan Studies Institutes and Projects and Balkan experts of Southeast Europe, Београд мај 8-11 1996, стр.12-15.
Преузето у: Balcanica XXVII (1996), срт. 407-409.

37 “Синдром троугла на раскршћу светова”, Срби и Европа, издање ИСТОРИСКОГ ИНСТИТУТА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ, Београд 1996, стр. 413-425 (резиме на енгеском, стр. 426-429).

38 “Идеологија српске државе од XIIIoг до XV ог века (L’idéologie de l’Etat serbe du XIIIe au XVe siècle)”, Etudes balkaniques III, Париз 1996, стр. 60-81.

39 “Оглед о хетеродоксним идеологијама српског средњег века”, Свети кнез Лазар, 14-15, Призрен 1996, стр.119-133.

40 “Дубровник и Турска (1476-1481). Деветнаест аката Мехмеда II на старо-српском (Dubrovnik et les Ottomans III (1476-1481). Dix-neuf actes de Mehmed II en vieux-serbe” (Превод на француски деветнаест аката султана Мехмеда II, издатих од 1476 до 1481, на старо-српском, од стране отоманске царске канцеларије, у корист Дубровнику. Историска и филолошка студија са коментарима, ономастичким и топонимским белешкама), Turcica 28 (1996), стр. 171-130.

41 ” Социјална есхатологија средњевековне утопије. Есеј о хетеродоксним идеологијама јужно-словенског Средњег Века (L’eschatologie sociale de l’utopie médiévale. Essai sur les idéologies hétérodoxes du Moyen Age sud-slave)”, Zeitschrift für Balkanologie 32/2, Висбаден 1996, стр.117-130. 42 “На правцима Европских подела”, Хиландар 48-49, Света Гора Атоска, јануар 1997, стр.22-25.

43 Прошлост територија. Косово и Метохија до велике сеобе”, Свети кнез Лазар 17, Призрен 1997, стр. 123-152.

44 “Пренос византиске баштине и медијатори аутохтоног идентитета – Предговор (Тransmission du patrimoine byzantin et médiateurs d’identités autochtones – Introduction)”, Etudes balkaniques. Cahiers Pierre Belon. Recherches interdisciplinaires sur les mondes hellénique et balkanique 4 (Уредник научног издања André Guillou, за издавача «De Boccard»), Париз 1997, стр. 5-15.

45 “Аутохтона литература у средњевековним балкано-словенским земљама – Предговор (La littérature autochtone des pays balkano-slaves au Moyen-Age. L’histoire des textes et textes de l’histoire – Introduction)”, Etudes balkaniques 4, Париз 1997, стр. 17-18.

46 “Аутохтона литература (хагиографска и историографска) у средњевековној Бугарској (La littérature autochtone (hagiographique et historiographique) en Bulgarie médiévale)” (у сарадњи са B. Georgiev), Etudes balkaniques 4, Париз 1997, стр. 19-44.

47 “Аутохтона литература (хагиографска и историографска) у средњевековним југословенским земљама (La littérature autochtone (hagiographique et historiographique) des pays yougoslaves au Moyen-Age)”, Etudes balkaniques 4, Париз 1997, стр. 47-82.

48 “Време уозбиљења и одговорности”, Светигора 65-66, Цетиње 1997, стр.38-40.

49 “Балкан између конвергенција и диспаритета (XIX-XX век). Источно питање: Балканци између ингеренција и сопствене одговорности (Les Balkans entre convergences et disparités (XIXe-XXe siècles). La Question d’Orient: les Balkaniques entre ingérences et leur responsabilité propre), у Structures fédérales et coopération interrégionale dans l’espace balkanique. Rapports et documents, акт Symposium International, Женева-Жекс, 12-14 септембар 1996, под покровитељством Генералног Секретара Савета Европе, Daniel Tarschys, Председника Европске Организације за сигурност и кооперацију, Flavio Cotti и под покровитељством Центра за политику и сигурност, Женева 1997, стр.63-75.

50 “Косово-Метохија од XI-ог до XVII-ог века (Kosovo –Metohija du XIe au XVIIe siècle)” Balkan Studies 38/I, Солун 1997, стр. 31-61.

51 “Летописи – (кратки) српских владара (Letopisi (Annales brèves des souverains serbes)”, Repertorium Foutium Historiae Medii Aevi, vol VII (-L-), Instituto Storico Italiano per il Medio Evo, Рим 1998, стр.133-1349.

52 “Јагње Божије и Звијер из бездана” Књижевна реч N° 500, Београд, јануар 1998, стр.94-95.

53 “На почетку јужно-словенске историографије (Au début de l’historiographie sud- slave)”, Акти међународне Конференције: Le Sud-Est européen, carrefour de civilisations (Југо-Источна Европа раскршће цивилизација)”, издање UNESCO и Bulletin AIESEE 28; Букурешт 1998-1999, стр. 164-170.

54 “Елита и савест”, Хиландар 52-53, Света Гора Атоска 1998, стр.36-39.

55 “Нешто ново о Светој Петки”, Политикa 25 октобар 1999.

56 ” Никон Јерусалимац (Nikon le Hiérosolymitain)”, Repertorium Foutium Historiae Medii Aevi, vol VIII (-M-N-),Рим 1999, стр. 144-145.

57 “Nomokanon (Krmčija, Zakonopravilo)”, Repertorium Foutium Historiae Medii Aevi, vol VIII (-M-N-), Рим 1999, стр. 159-160.

58 “Типологији јунаштва у епској поезији словенске југо-источне Европе (Vers une typologie du héros dans la poésie épique du sud-est européen slave)” Etudes balkaniques 7, Париз 2000, стр.69-87.

59 “Косовска битка у српској и југословенској историографији (La bataille de Kosovo dans l’historiographie serbe et yougoslave)”, у Kosovo: Les Annales de l’Autre Islam, ERISM, INALCO, Париз 2000, стр. 23-36.

60 “Дијаспора и просвета”, Дијаспора и матична земља, издање Народне Библиотеке Србије, Београд 2000, стр. 331-337.

61 “Србија средњег века, једна хагиографска монархија – XII-XV век (Une monarchie hagiographique, la Serbie médiévale (XIIe-XVe siècles))”, L’empereur hagiographe. Hagiographie, iconographie, liturgie et monarchie byzantine ou postbyzantine (Хагиографски император. Хагиографија, иконографија, литургија и византиска или поствизантиска монархија), под управом Bernard Flusin и Petre Guran, Букурешт 2001, стр. 61-72.

62 “У памет се браћо Црногорци, или употреба права на самоопредељење”, Свечаник IX/1-4, Београд – Ваљево 2001, стр. 21.

63 “Словенска акта Свете Горе и Хиландарски архиви (Les actes slaves du Mont Athos et les Archives de Chilandar)” у ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΕΥΝΑΣ ΤΩΟΝ ΜΕΤΑΒΨΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΕΙ ΩΝ ( Mетодологија издавања, стање и перспективе истраживања пост-византиских архива), издао ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΝΕΤΙΑΣ и CENTRE D’ÉTUDES BYZANTINES, NÉO-HELLENIQUES ET SUD-EST EUROPÉENNES E.H.E.S.S., Венеција 2001, стр. 129-140.

64 “Почетци јужно-словенске штампе — XVIII-XIX век – (Les débuts de la presse sud-slave (XVIIIe-XIXe s.)), Медији креатори слике Jугоисточне Европе: штампа (Les médias créateurs de leur image dans le Sud-Est européen: la presse), Etudes Balkaniques 8, Париз 2001, стр.65-76.

65 “Конференција Међународног комитета за Југоисточну Европу. Историја Југоисточне Европе”, Геополитика VI/3, Београд 2002, стр.5.

66 “Православна Црква у cрпској историји (L’Eglise orthodoxe dans l’histoire de la Serbie)”, у Fe transmesa e santa tradicion, 111-117, Lecoutre 2001-2002, стр. 10-11,13.

67 “Значај дела Риге Велестинлиса за јужне Словене. Прихватање револуционарних идеја и настанак програма националног ослобођења (La perception de l’oeuvre de Rhigas Vélestinlis chez les Slaves du Sud. Réception des idées révolutionnaires et gestation des projets de libération nationale)”, Rigas Vélestinlis (1757-1798). Intellectuel et combattant de la liberté (Рига Велестинлис (1757-1798). Интелектуалац и борац за слободу)”, Акти међународног научног скупа, UNESCO – издања Десмос, Париз 2002, стр. 83-99.

68 “Црква, Држава, дијаспора, просвета…поглед уназад или излаз из безизлаза”, Хришћанска мисао – Свечаник X/2-4, Београд — Ваљево 2002, стр.24-28. 69 “Сарајевски атентат 1914. ‘Mлада Босна’ и ‘Црна рука’ (L’attentat de Sarajevo 1914. La ‘Jeune Bosnie’ et la ‘Main noire’) Historie de guerre, N°7. Ванредно издање, Један век тероризма (Un siècle de terrorisme), септембар-октобар-новембар 2002, стр.14-25.

70 “Povest o prenosu svetih moštiju Svetoga slavnog I svehvalnog Apostola I Jevanđelista Luke u Smederevo – Повест о пренесенији свештених моштеј Светаго славнаго и весехвалнаго Апостола и Јевангелиста Луки – Опис преноса моштију Светога Апостола Луке у Смедерево”, Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, vol. IX/3 (-Po-Q-), Рим 2002 (1999,VIII/3, стр.385), стр.318.

71 “Похвале српском кнезу Лазару (Eulogia comitis Serborum Lazari,†1389)”, Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi vol. IX/3 (-Po-Q-), Рим 2002. 72 “Похвала деспоту српском Ђурђу Бранковићу (Eulogia despotae Serborum Georgii Branković)”, Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi vol. IX/3 (-Po-Q-), Рим 2002, стр.282-283

73 “Хиландар и румунске земље. Литургиски и институционални континуитет у владарским актима (Chilandar et les Pays roumains. Continuité liturgique et institutionnelle dans les actes princiers (XVe-XVIIe siècles))”, Inchinare lui Petre S. Nasturel la 80 de ani (Зборник радова у част Petre S. Nasturel-a), Браила 2003, стр.141-149.

74 “Радин Гост – Тестамент (Radin Gost – testamentum)”, Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, vol:IX/4 (-Ra-Re-), Рим 2003, стр.388

75 “Дубровник и Турска (1520-1566). Десет аката Сулејмана I (Raguse et les Ottomans (1520-1566). Dix actes de Suleyman Ier)” (Превод на француски десет аката султана Сулејмана I издатих од 1520 до 1566 од стране царске отоманске канцеларије, у корист Дубровника. Историска и филолошка студија са коментарима, ономастичким и топонимским белешкама), Turcica 35 (2003), стр.257-29010.

76 “Есхатологија и историја. Карактерологија јужнословенске хагиографије у Средњем Веку -IX – XVII век – (Eschatologie et histoire. Caractérologie de l’hagiographie sud-slave du Moyen-Age (IXe-XVIIe s.))”, Les Vies des saints à Byzance. Genre littéraire ou biographie historique (Животи светих у Византији. Литерарни жанр или историска биографија). Actes du IIe colloque international philologique), Paris 6-8 juin 2002, Centre d’études byzantines, néo-helléniques et sud-est européennes, E.H.E.S.S, Париз 2004, стр. 243-280.

77 “Дијалог историчара бивше Југославије. Комуникациjски суперлатив у мировном процесу (Le dialogue des historiens de l’ex-Yougoslavie. Un superlatif de communication dans le processus de paix)”, La communication dans le processus historique en faveur de la paix-le cas du Sud-est européen (Комуникација у истописком процесу а у корист мира -случај југоисточне Европе), UNESCO & AIESEE, BULLETIN, Букурешт-Париз 2002-2004, стр.175-187.

78 “Легитимност принчевске власти и румунско покровитељство на Светој Гори Атоској (La légitimation du pouvoir princier et le patronage roumain sur le Mont Athos)”, Arta istoriei – Istoria artei. Academicianul Razvan Theodorescu la 65 de ani, Букурешт 2004, стр. 37-48.

79 “Хуманизам и Ренесанса између балканског романизма и словенског илиризма (L’Humanisme de la Renaissance entre romanité balkanique et illyrisme slave)”, L’Humanisme et la Renaissance dans le Sud-est européen (Хуманизам и Ренесанса у Југоисточној Европи), UNESCO & AIESEE, BULLETIN, Букурешт-Париз 2002-2004, стр. 313-323.

80 “Историско и културно наслеђе Југоисточне Европе и глобализација (Le patrimoine historique et culturel sud-est européen et la globalisation)”, IX Congrès international du Sud-est européen. AIESEE, Résumés, Тирана 30 август-3 септембaр 2004, стр. 153-154.

81 “Родослови” Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, vol. X/1-2 (-Rh-Ry-), Рим 2004, стр. 166-167.

82 “Romanac… Alexandra – Roman’c'…Aleksandra”, Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, vol:X/1-2 (-Rh-Ry-), Рим 2004, стр.188-189.

83 “Одржан IX балканолошки конгрес у Тирани”, Политика, 2 октобар 2004, стр.37.

84 “Светогорске династиске фондације. Српски владари и султанија Мара румунским принчевима (Les fondations dynastiques du Mont-Athos. Des dynastes serbes et de la sultane Mara aux princes roumains)” (са Petre Nasturel), Revue des études sud-est européennes, t. XLI, Букурешт 2003, стр.149-175.

85 “Југоисточна европа и Европа. Порекло и перспективе једне лоше усвојене промене на маргини европског проширења (Le Sud-Est européen et Europe. Origines et perspectives d’une altérité mal assumée en marge de l’élargissement européen)”, Balcanica, XXXV (2004), стр.239-251/

86 “Сава I српски архиепископ (Sava I archiepiscopus Serbiae)”, Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, vol. X/3 (-Sa-Si-), Рим 2005, стр. 289-294.

87 “Илија Бојовић (1920-1971)”, у Разговори на француској левици /1968/, издао Институт за политичке студије, Институт за новију историју, Београд 2005, стр. 19-20.

88 “Идеолошка логистика на тромеђи хладног рата”, Разговори на француској левици /1968/, Београд 2005, стр. 335-339.

89 “Између Венеције и отоманског царства, племенити метали Балкана – XV-XVI век (Entre Venise et L’Empire ottoman XVe-XVIe s.)”, Annales: Historie, Sciences Sociales, новембар-децембар 2005, n°6, стр. 1277-129711.

90 “Стефан Душан (Stephanus Dusan)”, Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, vol:X/4 (-Sj-Sz-), Рим 2005, стр.469-470.

91 “Стефан Лазаревић (Stephanus Lazarević)”, Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, vol. X/4 (-Sj-Sz-), Рим 2005, стр.470-474.

92 “Стефан Првовенчани (Stephanus Primocoronatus)”, Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, vol. X/4 (-Sj-Sz-), Рим 2005, стр.496-498.

93 “Синодик православља (Synodicus Serbicus)”, Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, vol. X/4 (-Sj-Sz-), Рим 2005, стр. 551-552.

94 “Синтагма Матије Бластара (Syntagmas de Matthieu Blastares)”, Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, vol. X/4 (-Sj-Sz-), Рим 2005, стр. 552-554.

95 “Дубровник на раскршћу светова и цивилизација (Dubrovnik (Raguse) à la croisée des mondes et des civilisations)”, CLIO, Пaриз 2006, 8 стр12.

96 ” Теодосије Хилендарац (Teodosius Hilandarius)” , Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, vol. XII/1 (- T -), Рим 2006, стр. 123-131.

97 ” Tretie prenesenie…”, Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, vol. XII/1 (-T-), Рим 2006, стр. 157-158.

98 “Qui habet tempus habet vitam – Питање Солуна и приступање Југославије тројном Пaкту. Бaлкaнскa криза -октобaр 1940 – март 1941 (La question de Thessalonique et l’adhésion de la Yougoslavie au Pacte tripartite: la crise dans les Balkans (octobre 1940 – mars 1941)”, Balkan Studies 44/1-2 (2003), стр. 95-108

99 “Хуманизам и Ренесанса између балканског романизма и словенског илиризма (L’Humanisme de la Renaissance entre romanité balkanique et illyrisme slave)”, L’Humanisme et la Renaissance dans le Sud-est européen (Хуманизам и Ренесанса у Југоисточној Европи), Université de Calabre, Косенза -Букурешт – Париз 2006, стр.19-28.

100 “Између светске и државне економије – Балканско сребро – XV-XVI век (Entre économie Monde et économie d’Etat – l’argent des Balkans – XVe-XVIe siècles)”, у Serbia e Italia nel Medioevo (secc. X-XV), Венеција 2002 – Београд 2006, Глас САНУ LCIV, 13, стр 163-195.

101 “Есхатологија и историја у јужно-словенским хагиографијама”, Црквене сдудије 3, Ниш 2006, стр.213-222.

102 “Света Гора, Јован Кастриот (Скендербегов отац) и ‘Арбанашки пирг’ (Mont Athos et Jean Castriot (le père de Skenderbeg) et la ‘Tour albanaise’)”, Balcanica XXXVII (2006), стр.81-8713.

103 “Život despota srpskog Stefana Brankovića”, Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, primum ab Augusto Poihast digestum, nunc cura collegii historicum e pluribus nationibus emendatum et auctum, vol. XI/4 (-W-Z-), Instituto storico Italiano per il Medio Evo, Рим 2007, стр. 536.

104 “Život despotice srpske Angeline”, Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, vol. XI/4 (W-Z-), Рим 2007, стр. 533.

105 “Život arhiepiskopa Maksima”, Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, vol. XI/4 (W-Z), Рим 2007, стр. 535.

106 “Život Gavrila Lesnovskog”, Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, vol. XI/4 (W-Z), Рим 2007, стр. 533-534.

107 “Život Joakima Osogovskog”, Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, vol. XI/4 (W-Z), Рим 2007, стр. 534-535.

108 “Život starca Isaije”, Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, vol. XI/4 (W-Z), Рим 2007, стр. 534.

109 “Život Prohora Pčinjskog”, Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, vol. XI/4 (W-Z), Рим 2007, стр. 535-536.

110 “Život Stefana Žtiljanovića”, Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, vol. XI/4 (W-Z), Рим 2007, стр. 536-537.

111 “Žitije kneza Lazara; Žitije prološko kneza Lazara; Žitije i načelstvo kneza Lazara”, Repertorijum Fontium Vitae, Passiones, Translationes, etc. anonime dei Santi, vol. XI/4 (-W-Z-), Рим 2007, стр. 531-533.

112 ” Вероисповести и идентитет на југоистоку Европе: случај православне Цркве у бившој Југославији (Confessions et identité dans le Sud-Est européen: le cas de l’Eglise orthodoxe en ex-Yougoslavie)”, Etat-Confession-Modernité – Université d’été EHESS-FPN, Rider, Београд 23-30 септембар 2007, стр.125-151.

113 “ВЕРОИСПОВЕСТ-ИДЕНТИТЕТ-МОДЕРНИТЕТ у пост – Југословенској Србији – од традиционализма до толеранције и плурализма (RELIGION – IDENTITY – MODERNITY in Post-Yugoslav Serbia, From Traditionalism to Tolerance and Pluralism)”, у Inter-Etnic Reconciliation, Religious, Tolerence and Human Security in the Balkans. Proceedings of the Second ECPD International Conference (издање Takehiro Togo, Jeffrey Levett, Negoslav P. Ostojić), EUROPEAN CENTER FOR PEACE AND DEVELOPMENT OF THE UNIVERSITY FOR PEACE ESTABLISHED BY THE UNITED NATIONS, Београд 2007, стр.310-325.

114 “Kонтиуинитет каритативне институције настале у Средњем Веку (XV-XVII век). Покровитељство над Хиландаром и донације румунских владара Атосу (La continuité d’une institution caritative issue du Moyen Age (XVe-XVIIe s.). Le patronage sur Chilandar et les donations athonites des princes roumains) “, Le culte des saints monarques et des saints guerriers et l’idéologie du pouvoir en Europe Centrale et Orientale, Actes du colloque international, 17 jануар 2004, Издање New Europe College, sous la direction de: I. Biliarsky, R.G.Paun, Букурешт 2007, стр.105-13314.

115 “Globalistation and Balkanisation: the Case of the ‘Native Language’ in Montenegro (Глобализација и Балканизација: Пример ‘Матерњег Језика’ у Црној Гори)”, Acta Studia Albanica 2 (2005), стр.57-72.

116 “Поглед кроз магле”, Political Review, XIX 14 2-4 (2007), стр. 913-926.

117 “Идеолошка логистика на тромеђи хладног рата” (Logistique idéologique au carrefour de la Guerre froide), in 1968 Archéologie d’une pensé, éd. Paideia, Belgrade 2008, стр. 335-339.

118 “‘Cлово Љубве деспота Стефана Лазаревића’ (почетак XV-ог века) – духовна поезија или платонска љубав? (‘Le discour d’amour de despote Stefan Lazarevic’ (début du XVe siècle) – poésie spirituelle ou amour platonique?)”, CORRISPONDENZA D’AMOROSI SENSI. L’OMOEROTISMO NELLA LETTERATURA MEDIEVALE, Edizioni dell’Orso, Ђенова 2006, стр15 285-296 . ISBN 978-88-6274-052-4.

119 “Хагиографски и други црквени текстови српског средњег века” (L’hagiographie et autres textes ecclésiastiques du Moyen Age serbe), Црквене сдудије 5, Ниш 2008, стр. 145-198 (rés. sr. p. 198). ISSN 1820-2446 = Црквене студије COBIS.SR-ID 115723532.

120 « Балкански испит Европе » (L’epreuve balkanique de l’Europe), Politika (27 januar 2009), p. 5 . http://www.politika.rs/rubrike/ostali-komentari/Evropski-ispit-na-Balkanu.sr.html

121 « Косовски бој и Косово – показатељ балканске историје » (La bataille de Kosovo et le Kosovo – un paradigme de l’histoire balkanique), Благовесник Жичке епархије (2009), стр. 15-27.

122 “Византија-Балкан-Европа “, Hrišćanska misao – Svečanik XVI/7-12, Beograd-Valjevo 2008, стр. 57-62.

123 « Western Balkans and Euro-Atlantic Integration », in National Reconciliation, Inter-Ethnic and Inter Confessional Tolerence in the Balkans. Reconciliation and Human Security. Proceedings of the Fourth ECPD International Conference (Editors: Takehiro Togo, Negoslav P. Ostojić), EUROPEAN CENTER FOR PEACE AND DEVELOPEMENT OF THE UNIVERSITY FOR PEACE ESTABLISHED BY THE UNITED NATIONS, Belgrade 2009, стр. 94-95.

124 « Byzantium – Balkans – Europe. From Universal to National – From National to Supranational Europe », in Reconciliation and Human Security. Proceedings of the Fourth ECPD International Conference (Ed.: T. Togo, N. P. Ostojić), EUROPEAN CENTER FOR PEACE AND DEVELOPEMENTBelgrade 2009, стр. 147-163.

125 « The Battle of Kosovo and Kosovo. History and Memory », in Reconciliation and Human Security. Proceedings of the Fourth ECPD International Conference (Ed.: T. Togo, N. P. Ostojic), EUROPEAN CENTER FOR PEACE AND DEVELOPEMENTBelgrade 2009, стр. 312-324.

126 “Држава, вероисповест, савременост – у Југоисточној Европи. Случај бивше Југославије” (Etat, confession, modernité dans le Sud-Est européen. Le cas de l’ex-Yougoslavie”, Bulletin des sciences sociales n° 5, Ed. L’Harmattan (2009), стр. 61-90.
ISBN 978-2-296-09156-6

127 “Западноевропски Балкан – између глобализације и балканизације (Les Balkans occidentaux – entre globalisation et balkanisation)”, Révue – Association Internationale du Sud-est européen, 35-39 (2005-2009), Bucarest 2009, p. 87-100. ISSN 2066-.

________________________

1.http://www.spolia.it/online/it/argomenti/letterature_romanze/filologia/2005/sensi.htm

2.Revue de presse hebdomadaire du samedi 24 au vendredi 30 janvier 2009, Ambassade de France en Serbie, « Seul l’accès de la Serbie sur « la liste blanche de Schengen » peut augmenter la popularité de l’UE » ; – Bosko BOJOVIC, professeur d’Université à Paris : « Au lieu de devenir un lien entre les deux systèmes et le modèle d’une transition accélérée qui a du succès, l’ex-Yougoslavie est devenue très largement un frein à l’élargissement de l’UE en Europe de Sud-Est. Les Balkans occidentaux et la Turquie représentent aujourd’hui le plus important défi pour l’UE. Si, dans un court délai, l’intégration européenne des Balkans occidentaux, mais aussi de la Turquie, n’est pas réalisée, l’alliance euro-atlantique perdra une chance historique de stabiliser et d’européaniser cette région manifestement sensible du continent européen ».

128 « Византија и њено културно-историјско наслеђе» (Byzance et son héritage), Srpska politička misao (2009), br. 2, god. 16, vol. 24, pp. 135-166. UDK: 32, 94 (495.02), ISSN 0354 – 5989

129 «ЕУ, Западни Балкан и Србија у променама архитектуре мађународних односа», Objektiv, Beograd, 9 decembar 2009.

130 « Византија-Балкан-Европа: Od univerzalnog do nacionalnog. Od nacionalne do supranacionalne Evrope » (Byzantin— Balkans—Europe from universal to national. From national to supranational Europe), Zbornik za društvene nauke Matice srpske 27 (2009), str. 93-106.
ISSN 0352-5732 COBISS.SR-ID 3360258 UDC 930.85(4-11)

131 « Косовска битка и Косово. Историја и памћење » (La bataille de Kosovo et Kosovo. Histoire et mémoire), Национални интерес 3 (2009), стр. 9-30.
ISSN 1820-4996 UDK: 94(497.11)>>1389>>:94(497.11)>>13/20>>

132 « RELIGIOUS COMMUNITIES, RECONCILIATION AND TOLERANCE. THE WESTERN BALKANS IN THE EARLY 21st CENTURY », National and Inter-Ethnic Reconciliation, Religious Tolerence and Human Security in the Balkans, Proceedings of the Fifth ECPD International Conference, CENTER FOR PEACE AND DEVELOPEMENT OF THE UNIVERSITY FOR PEACE ESTABLISHED BY THE UNITED NATIONS, Belgrade 2010, стр. 64-70.

133 “Византија и Балкан између средњег века и савремености” (Byzance et les Balkans entre l’Antiquité tardive et la modernité), Bulletin des sciences sociales n° 6, Ed. L’Harmattan (2010), стр. 29-46.

134 “Српско сребро и злато између Венеције и Турске. Од тржишне до државне економије”, Hrišćanska misao – Svečanik XVIII/2, Beograd 2010, стр. 57-77.

135 “Црква-друштвена заједница-Држава. Српска православна Црква крајем 20 и почетком 21 века” (EGLISE – SOCIÉTÉ – ETAT. L’Église orthodoxe serbe à la fin du XXe et au début du XXIe siècle), Balcanica XLI (2010), p. 231-266.

136 “Између заједничког и различитости. Балкан од ингеренција и сопствених одговорности” (Entre convergences et disparités. Les Balkans entre ingérences et responsabilité (XIXe-XXe s.)”, Историјски записи, LXXXIII/1 (2010), p. 55-72.

137 “Сава Први архиепископ Србије” (Sava Ier archevêque de Serbie), in SERBICA, Univ. de Bordeaux 2011 (14 pp.).
http://serbica.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=221:sava-nemanji-saint-sava-1175-1335&catid=87&Itemid=100

138 “Од инквизиције до људских права “, Hrièçanska misao – Sveéanik XVIII/9-12, Beograd 2010, стр. 46-51.

139 “Црква, Држава, друштво. Случај православне Цркве Сребије (13-21 век) Eglise, Etat, société: le cas de l’Eglise orthodoxe еn Serbie et dans l’ex-Yougoslavie (XIIIe-XXIe s.), Istina 55, Paris 2011, стр. 7-35. ISSN 0021-2423

140 “Западни Балкан после распарчавања југословенске федерације” (Les Balkans occidentaux après le démambrement de la fédération yougoslave) Bulletin des sciences sociales n° 7, Ed. L’Harmattan (2011), str. 57-63. ISBN 978-2-296-54804-6

141 “Дубровник и трговачке мреже на Балкану” (Dubrovnik (Raguse) et réseaux d’échanges dans les Balkans), in Actes. L’homme et son environnement dans le Sud-Est européen. Xe Congrès de l’Association internationale du Sud-Est européen (AIESEE). Paris, 24-26 sept. 2009, De Boccard, Paris 2011, стр. 429-436.
ISBN : 978-2-910860-13-4

142 « Косово и Западни Балкан. Људска права на Косову и Метохији и европска безбедност на Балкану », Национални интерес бр. 1/2011 (2011), p. 23-57.
ISSN 1452-2152 UDK: 327(497.115)(497-15)

143 “Žitije svetoga Simeona Nemanje od Nikona Jerusalimca” [L'hagiographie de Saint Siméon Nemanja par Nikon le Hiérosolymitain], in SERBICA, Univ. de Bordeaux 2011,

http://serbica.fr/images/stories/itije_svetoga_Simeona_Nemanje.pdf

144 “Запис деспота Стевана на мраморном стубу на Косову из 1403-4″ (L’inscription du despote Stefan sur la stèle de Kosovo 1403-4), in SERBICA, Univ. de Bordeaux 2011, http://serbica.fr/images/stories/Stle_du_Kosovo.pdf

145 “Geneza kosovske ideje u prvim postkosovskim hagiografsko-istorijskim spisima. Ogled iz istorije ideja srpskog srednjeg veka”, in SERBICA, Univ. de Bordeaux 2011,

http://serbica.fr/images/stories/Geneza_kosovske_ideje.pdf

146 “Autohtona književnost zemalja jugoistočne Evrope na slovenskom jeziku” (Littérature autochtone ancienne des pays du Sud-Est européen en langue slave), in SERBICA, Univ. de Bordeaux 2011, http://serbica.fr/images/stories/Autohtona_knjizevnost.pdf

147 “Династичка хагобиографија и српска државна идеологија у средњем веку (13-15век)”, L’hagio-biographie dynastique et l’idéologie de l’Etat serbe au Moyen-Age (XIIIe-XVe siècles)”, in SERBICA, Univ. de Bordeaux 2011, http://serbica.fr/images/stories/HagioDynast.pdf

148 “Аутохтона књижевност аловенских књижевности Балкана у средњем веку. Трансмисија колективног сећања и настанак историјске свести. Историја текста и текст историје” (La littérature autochtone des pays balkano-slaves au Moyen-Age. L’histoire des textes et textes de l’histoire),in SERBICA, Univ. de Bordeaux 2011, http://serbica.fr/images/stories/Vestiges_de_la_littrature_mdiva_le_en_Bosnie.pdf

149 “Аутохтона књижевност – хагиографска и историографска јужнословенских земаља у средњем веку” (La littérature autochtone (hagiographique et historiographique) des pays yougoslaves au Moyen-Age), in SERBICA, Univ. de Bordeaux 2011, http://serbica.fr/images/stories/La_littrature_autochtone.pdf

150 “Ка типологији јунака у епској поезији словенског југоистока” (Vers une typologie du héros dans la poésie épique du sud-est européen slave), in SERBICA, Univ. de Bordeaux 2011 http://serbica.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=221:sava-nemanji-saint-sava-1175-1335&catid=87&Itemid=100

151 “Есхатологија и историја. Карактерологија јужнословенске хагиографије у средњем веку (9- !/ век)”, Eschatologie et histoire. Caractérologie de l’hagiographie sud-slave du Moyen-Age (IXe-XVIIe s.), in SERBICA, Univ. de Bordeaux 2011, http://serbica.fr/images/stories/Eschatologie_et_histoire.pdf

152 “Балкан између савремености и регресије. Источно питање – спирала рецидива” (Les Balkans entre modrenité et regressions. Question d’Orient – la spirale de récidive), Bulletin des sciences sociales n° 8, Ed. L’Harmattan (2011), стр. 43-58. ISBN : 978-2-296-96773-1

153 “Цивилно друштво, јавно мнење и европска интеграција Западног Балкана, случај Србије” (Société civile, opinion publique et integration européenne des Balkans occidentaux – le cas de la Serbie), Bulletin des sciences sociales n° 8 (2011), p. 49-52. ISBN : 978-2-296-96773-1

154 “Stefan Lazarević (1377-1427)”, in SERBICA, Bordeaux 2012.
http://www.serbica.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=542:lazarevi-stefan&catid=79&Itemid=32

155 “‘Cлово Љубве деспота Стефана Лазаревића’ (почетак XV-ог века) – духовна поезија или платонска љубав?” (Le Dit d’amour de despote Stefan Lazarević” (début du XVe siècle) – poésie spirituelle ou amour http://www.serbica.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=541:dit-damour-slovo-ljubve-stfan-lazarevi&catid=99&Itemid=112 platonique ?), in SERBICA, Univ. de Bordeaux 2012, http://serbica.fr/images/stories/Dit_damour.pdf

156 “Рецепција српске народне поезије у Европи прве половине 19 века” (La reception de la poésie populaire serbe dans l’Europe de la première moitié du XIXe siècle), in LA LITTÉRATURE SERBE DANS LE CONTEXTE EUROPÉEN : texte, contexte et intertextualité, Bordeaux (MSHA), 2012 (11 pp.): http://serbica.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=487&Itemid=185.

157 “Православна Црква и сукоби: случај простора бивше Југославије”, L’Église orthodoxe et des conflits : le cas de l’espace de l’ancienne Yougoslavie (coécrit avec J. Panev), orthodoxie.typepad.com/souveraine/…/Panev_Volos.pdf.

У штампи

158 “Од тржишне економије до државног монопола. Племенити метали Србије и Босне између Венеције и Османлијског царства (XV-XVI век)”, Zbornik Matice srpske za društvene nauke 141 (2012), p.

157 ” Источно питање – од расплета до новог заплета (1878-2011)”, Зборник радова Међународног научног скупа : Русија и Балкан – Россия и Балканы,

Подгорица 2012.

158 « Dubrovnik (Raguse) », pour l’Encyclopedie de l’Empire ottoman, Istambul-Paris 2012.

159 « Dalmatie », pour l’Encyclopedie de l’Empire ottoman, Istambul-Paris 2012.

160 « L’Empire et l’éternité – Stefan Dusan et le Mont Athos », Histoire, mémoire et dévotion. Regards croisés sur la construction des identités à l’Est (Moyen Age, Temps Modernes), EHESS, Paris.

161 « ЕУ, Западни Балкан и Србија у променама архитектуре мађународних односа» (UE, les Balkans Occidentaux et la Serbie dans l’évolution de l’architecture des rapports internationaux), in Serbia in the Process of European Integration in the light of the 1700th jubilee since the adoption of the Edict of Milan by Constantine and Licinius, Belgrade 2012.

162 « KOSOVO AND THE WESTERN BALKANS – EUROPEAN REGIONAL STABILITY AND SECURITY IN QUESTION. After ten years of Protection: minorities and cultural heritage in suspension », National Reconciliation, ethnic and Religious Tolerence in the Balkans. Reconciliation and Human Security, CENTER FOR PEACE AND DEVELOPEMENT OF THE UNIVERSITY FOR PEACE ESTABLISHED BY THE UNITED NATIONS, Belgrade 2012.

163 « Liens matrimoniaux entre Byzance et son voisinage slave (Xe-XVe siècles) », in André Guillou à l’honneur, De Boccard, Paris 2012 (18 pp.).

164 “Балкан између евроатланских интеграција, њихових препрека и застоја”, Seventh ECPD International Conference : New Balkans and European Union Enlargement, CENTER FOR PEACE AND DEVELOPEMENT OF THE UNIVERSITY FOR PEACE ESTABLISHED BY THE UNITED NATIONS, Miločer, Monténegro, 2012.

165 ” La Russie, la Question d’Orient et les Serbes”, in The image of Russia in the Balkans, International Conference, UNDER THE PATRONAGE OF THE RECTRIX MAGNIFICA OF THE UNIVERSITY OF WARSAW, Paris-Varsovie-Bucarest, 2012.

166 « Entre Etat et nation – l’Eglise orthodoxe dans le Sud-Est européen en transition », in Ecclesiology and Nationalism in a Postmodern Era,” Volos Academy for Theological Studies, Volos 2012, 15pp.

167 « La reception de la poésie populaire serbe dans l’Europe de la première moitié du XIXe siècle », in LA LITTÉRATURE SERBE DANS LE CONTEXTE EUROPÉEN : texte, contexte et intertextualité, Bordeaux (MSHA), 2012 (11 pp.)

Прикази

“A propos du premier numéro de la revue ‘Balkan’ (Поводом првог броја часописа ‘Балкан’)”, Бордо, јан-март 1989, Balcanica XX, Београд 1989.

“Поводом књиге ‘Руски конзул’ од Вука Драшковића”, Епархиски Observer, Чикаго – Илиноис, 15 мај 1989, стр.2.

“G. PODSKALSKY, Средњевековна теологија и литература у Бугарској и Србији 865-1459 (Theologichte Literatur des Mittelalters in Bulgarien und Serbien 865-1459)” Editions Beck, Минхен 2000, Balcanica, XXXV 2004, стр327-329.

“Александар Фотић, Света Гора и Хиландар у Османском царству /XV-XVII век/”, Београд 2000, 498 стр., Turcica 34 (2002), стр. 290-292.

“G. PODSKALSKY,Стедњевековна теолошка литература у Бугарској и Србији (Theologichte Literatur des Mittelalters in Bulgarien und Serbien 865-1459)”, Editions Beck, Минхен 2000, Revue des études byzantines 63 (2006), стр. 255-256.

Биографски и библиографски податци

Енциклопедија српске историографије, С.Ћирковић, Р.Михаљчић, Београд 1997, стр. 289.

Биографски Лексикон. Срби у Свету 1996/99 (Biographical Lexicon. Serbs in the World 1996/99,), Београд-Лос Анђелес 1999, стр.70-72.

Зборник стипендиста A. Оназис фондације за годину 2000 = ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2000 – ALBUM of Foreign Cholars 2000, ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΠΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ – ALEXANDER S. ONASIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION, Aтина 2000, стр. 73.

Билтен студија модерног и савременог Грчког (Bulletin des Etudes Grecques Modernes et Contemporaines) 5, ECOLE FRANÇAISE D’ATHÈNES, Атина 2000, стр.9, 45, 65-67, 76, 80.

Меморијал поводом Тридесетогодишњице Балканолошког Института (MEMORIAL de l’Institut des Etudes Balkaniques, Trentième anniversaire), Balcanica XXX-XXXI (1999-2000), стр. 359-365.

Билтен студија модерног и савременог Грчког 6 (Bulletin des Etudes Grecques Modernes et Contemporaines 6), ECOLE FRANÇAISE D’ATHÈNES, Атина 2000/2001, стр. 12, 24, 47, 66, 77, 82.

Предавања, Семинари, Конгреси, Округли столови и конференције

1 “Житије светога Симеона Немање од Никона Јерусалимца”, међународни Симпозијум : 800 година манастира Студенице, Студеница у црквеном животу и историји српског народа, Београд, 10-12 мај 1987.

2 “Црква у Србији (XI-XIX век) – Директни програм у радиофонској дифузији (1h) Емитовано у културном програму Радио Монтреала о историји православне Цркве, 12 јун 1986.

3 “Les motifs chrétiens dans les “Contes populaires serbes de Vouk Karadzitch”", Communication: Table ronde (M. Aubin, Univ. Paris IV, F. Conte, Univ. Paris IV, H. Tonnet, B. Bojoviç) à l’INALCO: Contes populaires serbes recueillis par Vouk Karadjitch (éd. L’AGE D’HOMME, Lausanne 1987) Paris, décembre 1987.

4 “Kosovska ideja i prvi spisi o knezu Lazaru” (“Les premiers textes narratifs sur le prince Lazar”), rapport au Colloque: “Sopoçanski susreti”, Novi Pazar 16-17 juin 1989).

5 “L’eschatologie sociale de l’utopie médiévale”, Colloque international: Les ordres mystiques dans les Balkans, Belgrade, Avril 1989.

6 “Table ronde à propos de la parution de l’édition yougoslave de Idéologie politique de l’empire byzantin, d’Hélène Ahrweiler; avec la participation de MM. B. Ferjanéiç, A. Jevtiç, Lj. Maksimoviç – Univ. Belgrade).

7 “Geneza kosovske ideje u prvim post-kosovskim kqiùevno-istorijskim spisima” (“Genèse de l’Idée de martyr du prince Lazar”), Symposium international: Kosovska bitka 1389 i qene posledice – Die schlacht auf dem Amselfeld 1389 und ihre folgen, Düsseldorf, 11 au 11 octobre 1989.

8 “L’hagio-biographie dynastique et l’idéologie de l’Etat serbe au Moyen-Age (XIIe-XVe siècles)”, conférence à l’INALCO, 29 janvier 1991.

9 “Les textes narratifs de la littérature officielle et les cultes dynastiques dans la Serbie du Moyen Age”, conférence à la MAISON DES SCIENCES DE L’HOMME, 19 mars 1991.

10 “L’Eglise de Rome en Serbie du Moyen Age (VIIe-XVe s.)”, conférence à la MAISON DES SCIENCES DE L’HOMME, 25 février 1992.

11 “L’Eglise de Rome etl’Eglise orthodoxe en Serbie du Moyen Age (XIIe-XVe s.)”, conférence à l’INSTITUT DE GREC, 28 février 1992.

12 “Histoire et identité yougoslave VIIe -XVIIe s.”, Table ronde (avec Prof. J. Nousille, Prof. C. Fichera): Histoire et identité dans l’espace balkano-slave, Université de Strasbourg, 27 mars 92.

13 “Autour de la question yougoslave”, Table ronde du CERCLE CONDORCET présidé par Roger Lesqardes (Président du Cercle Condorcet de Paris), avec la participation de Joseph Kruliç et Natacha Rajakoviç, Jacques Rupnik, Samra Muliç et Boèko Bojoviç, Cercle Condorcet, 23 mars 1993 (publication des débats, fin mai 95).

14 “La religion au service du politique” Colloque: Guerres et crises en Europe. VERS UN DROIT D’INGERENCE JUDICIAIRE INTERNATIONAL? Première Chambre de la Cour d’Appel de Paris, Lundi 14 juin 1993.
15 “L’idéologie de l’Etat serbe du XIIIe au XVe siècle”, Rapport au Septième Congres international des études du sud-est européen, Thessalonique 1er-5e septembre 1994.

16 “La littérature autochtone sud-slave au Moyen-Age : transmission de la mémoire collective et formation de la pensée historique. Histoire des textes et textes de l’histoire”, Rapport sur le projet de recherche présenté à Conference of Heads of Balkan Studies Institutes and Projects and Balkan experts of Southeast Europe, Belgrade May 8-11 1996.

17 “La Question d’Orient (XIXe-XXe s.): les Balkaniques entre ingérences et leur responsabilité propre “, Symposium International intitulé Structures fédérales et coopération interrégionale dans l’espace balkanique, sous la Présidence de Prof. Charles RICQ (Directeur du Centre d’Observation Européen des Régions) et du Prof. Théodore DIMITROF (Directeur du Foyer Européen de la Culture), du 12 au 14 septembre 1996 à Genève.

18 “Les actes slaves des sultans ottomans dans les Archives de Raguse”, conférence au Séminaire de M. le Prof. Nicolas Oikonomidès (2 nov. 1996), à l’Institut de Recherches Byzantines de la Fondation Nationale de la Recherche Scientifique (Athènes).

19 “Les actes impériaux ottomans des Archives de Raguse et la chancellerie slave de la Porte (1430-1566)”, Séminaires du 7, 14, 21 et 28 janvier 1997 au P.R.I. Pierre Belon — Etudes Byzantines, Néo-Helléniques et Balkaniques de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris).

20 “Sveti Simeon-Nemaqa, Hilandar i ukxuéeqe Srbije u vizantijski civilizacijski krug” (Saint Siméon-Nemanja, Chilandar et l’inclusion de la Serbie dans la sphère culturelle byzantine), conférence (26 février 97) au monastère de Chilandar (Mont Athos), à l’occasion de du huit-centième anniversaire de la mort de Stefan-Nemanja, grand joupan de Serbie (1166-1196).

21 “Les Eglises nationales dans l’Europe du Sud-Est”, table ronde avec M. le Prof. Dimitri Gonis (Univ. d’Athènes), sur l’invitation de l’Association St. Constantin (salle de conférences EPALEXEIS, à Athènes), le 5 mars 1997.

22 “La sultane Mara, les fondations serbes du Mont Athos et les princes roumains” (avec Petre S. Nasturel), Colloque international: “La souveraineté et l’idéologie politique au Moyen Age”, organisé par l’Académie Roumaine et l’Université “Al. I. Cuza”, Iasi (Roumanie), 8-11 Mai 1997.

23 “Les Balkans: aire culturelle à la croisé des civilisations”, interview (1h) par Kosta Christitch, Radio TSF (Paris), Samedi 15 Novembre 1997.

24 “Moyen Age serbe: La vie et l’œuvre de Saint Sava”, conférence à l’Association “Tradition et culture franco-serbes”, Paris, 28 janvier 1998 .

25 “Au début de l’historiographie sud-slave”, intervention (10 mn.) à la Conférence internationale sur “Le Sud-Est européen, carrefour de civilisations”, UNESCO et AIESEE, Paris, 9-10 février 1998.

26 “L’éthique héroïque dans la poésie populaire balkano-slave”, Séminaires hebdomadaires à partir du 25 novembre 1997 jusqu’au 3 mars 1998, P.R.I. Pierre Belon — Centre d’études Byzantines, Néo-Helléniques et Balkaniques de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris).

27 “La crise de Kosovo: précis historique et enjeux contemporains”, Cours à l’Institut pratique de journalisme (24 rue St. Georges, 75009 Paris), 9h-11h, jeudi, 19 mars 1998.

28 “La perception de l’œuvre de Rigas Velestinslis chez les Serbes”, Conférence au Congrès international: Rigas Velestinlis et la Question d’Orient, organisé par l’UNESCO et l’AISEE, Paris, 12-13 décembre 1998.

29 “La vie et l’œuvre de Sava Ier”, Conférence la Mairie du IXe arrondissement (Association Traditions et culture franco-serbes), Paris, 29 janvier 1999.

30 “La Chancellerie slave de la Sublime Porte et les Archives de Raguse”, Séminaire — Institut d’histoire et civilisation byzantine, Paris, 31 mars 1999 (5 rue Victor Cousin, 16h 30).

31 “La Question d’Orient et les conséquences de l’éclatement de la Yougoslavie”, Séminaire – Juissieux, Paris, 24 avril 1999.

32 “Histoire et identité: historiographie balkano-slave”, Séminaire – EHESS, Paris, 20 mai 1999.

33 “De l’historiographie à l’ethnogenèse dans les pays slaves du Sud-Est européen (XIXe-XXe siècle)”, Rapport au VIII Congres AIESCE du Sud-Est européen, Bucarest, 28-30 août 1999.

34 “Histoire et autorepresentations: historiographie du Sud-Est européen slave”, Séminaire hebdomadaire – Centre Pierre Belon, 1999-2000.

35 “Les débuts de la presse sud-slave (XVIIIe-XIXe s.)”, Les médias créateurs de leur image dans le Sud-Est européen: la presse, UNESCO & AIESEE (Comité National Français), Paris, 6 mai 2000.

36 “La vision de la Bataille de Kosovo dans l’historiographie yougoslave”, Colloque international: KOSOVO : SIX SIECLES DE MEMOIRES CROISÉES, ERISM, INALCO, Paris 18-19 mai 2000.

37 “Le Sud-Est européen et l’Union Européenne”, Congrès international d’histoire, Oslo, août 2000.

38 “Etude des documents post-byzantins en langue slave dans les Archives du Mont-Athos et plus particulièrement de Chilandar”, Colloque international:

e d’édition, état et perspectives de la recherche des archives post-byzantines), Ed.
 et Centre d’études byzantines, néo-helleniques et Sud-est européennes E.H.E.S.S., Venise, 3-4 novembre 2000.

39 “La question de Thessalonique et l’adhésion de la Yougoslavie au Pacte tripartite la crise dans les Balkans (octobre 1940 – mars 1941)”, Colloque international sur Le rôle de la Grèce pendant la Deuxième Guerre Mondiale (1939-1945), Paris 19-21 octobre 2001 .

40 “Entre économie Monde et économie d’Etat – Venise et les métaux précieux des Balkans (XVe-XVIe siècles1)”, Colloque international: Serbia e Italia nel Medioevo (secc. X-XV), organisé par la FONDAZIONE GIORGIO CINI, Venise, 18-20 novembre 2001.

41 “Le Sud-Est européen et l’Europe. Origines et perspectives d’une altérité mal assumée en marge de l’élargissement européen”, Forum: L’Europe et la Méditerranée, Paris, 18 jan. 2002.

42 “Le dialogue des historiens de l’ex-Yougoslavie. Un superlatif de communication dans le processus de paix”, La communication dans le processus historique en faveur da la paix – le cas du Sud-est européen, UNESCO & AIESEE, Paris, 1-3 mars 2002 .

43 “De l’hagiographique au biographique dans l’espace sud-slave (Ixe-XVIIe s.)”, L’hagiographie du Sud-est européen, E.H.E.S.S, Paris, 3-5 juin 2002.

44 “L’Humanisme de la Renaissance entre romanité balkanique et illyrisme slave “, Colloque international: L’Humanisme et la Renaissance dans le Sud-est européen, UNESCO & AIESEE, Rome-Cosenza, 4-7 sept. 2003.

45 “L’introduction à l’hagiographie sud-slave “, Cours à l’Institut Saint-Serge, Paris, le 15 janvier 2004.

46 “La légitimation du pouvoir princier et le patronage roumain sur le Mont Athos”, Colloque international: Le culte des saints monarques et martyrs et l’idéologie du pouvoir, Bucarest, le 15-17 janvier 2004.

47 “Le patronage sur Chilandar (Mont Athos). L’attrait du ciel et la légitimation du pouvoir princier”, conférence au Séminaire de M. le Prof. Chrissos (2 avril 2004), à l’INSTITUT DE RECHERCHES BYZANTINES de la FONDATION NATIONALE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (Athènes).

48 “La continuité d’une institution caritative issue du Moyen Age (XIIe-XVIIe s.). Le Mont Athos (Chilandar) et le Pays valaque”, conférence (22 avril 2004) à l’Université de Ioanina (Grèce).

49 “La réconstruction de la mémoire dans le Sud-est européen”, Séminaire de Jutta Scherer à l’EHESS, 5 mai 2004.

50 « L’héritage culturel sud-est européen et la mondialisation», Rapport au 9e Congrès International d’Etudes du Sud-Est Européen (30 août – 3 septembre 2004) à Tirana.

51 Modérateur de la table ronde : « L’héritage culturel sud-est européen et la mondialisation», au 9e Congrès International d’Etudes du Sud-Est Européen (30 août – 3 septembre 2004) à Tirana .

52 « “Le discours d’amour de despote Stefan Lazarevic” (début du XVe siècle) – poésie spirituelle ou amour platonique ?», Colloque international: CORRISPONDENZA D’AMOROSI SENSI L’OMOEROTISMO NELLA LETTERATURA MEDIEVALE, 27-28 mai 2005 à Gènes.

53 “Les Balkans occidentaux – entre globalisation et balkanisation”, Congrès international des sciences histoiriques, Sydney, juillet 2005.
54 « Pogledi kroz magle », Table ronde : « Povlenske magle i vidici » Dušana Mihajlovića, Belgrade, 13 octobre 2005 .

55 « La ‘Tour albanaise’ au Mont Athos et Jean Castriot (le père de Skenderbeg) », Colloque international consacré à Skenderbeg, Priètina (Kosovo), le 21-22 nov. 2005.

56 « Dubrovnik (Raguse) à la croisée des mondes et des civilisations », Conférence pour CLIO, Paris, 24 février 2006.

57 “L’état de la francophonie en Serbie-Monténegro”, Colloque européen: Le français, langue de travail et des affaires scientifiques européennes : Le plurilinguisme dans la profession de recherche entre les ethnies scandinaves, latines et slaves, Paris, 26 mai 2006.

58 “Le patrimoine historique et culturel de Raguse: une médiation intercivilisationelle”, Colloque international : Le Sud-Est européen façe à son patrimoine historique, Palermo, 3-7 septembre 2006.

59 “RELIGION – IDENTITY – MODERNITY in Post-Yugoslav Serbia, From Traditionalism to Tolerance and Pluralism”, International Conference : National Reconciliation, ethnic and Religious Tolerence in the Balkans. Reconciliation and Human Security, CENTER FOR PEACE AND DEVELOPEMENT OF THE UNIVERSITY FOR PEACE ESTABLISHED BY THE UNITED NATIONS, Belgrade, 27-28 octobre 2006.

60 “Introduction aux lettres byzantino-slaves”, Séminaire – EHESS, Paris, 23 nov. 2006.

61 « Liturgija i istorija – Hilandar i ktitorat », Simposion posveçen Svetom Igqatiju Bogonoscu i Liturgiji, Trebiqe 2 januar 2007.

62 « Entre globalisation et balkanisation : la gestion d’un passée mal assumé dans le Sud-Est européen », pour History and International Politics : A Guide to the 21st Century, UNIVERSITY OF OXFORD, 12-17 August 2007.

63 « Le Kosovo du XIe au XXe siècle », Table ronde : LA ROUTE DE LA SERBIE VERS L’UNION EUROPEENNE A L’AUNE DE LA GEOPOLITIQUE DU KOSOVO, L’ECOLE MILITAIRE, Amphithéâtre DE BOURCET, avec Vuk Draèkoviç, Arta Seiti, le 26 Avril 2007.

64 « Confessions et identité dans le Sud-Est européen : le cas de l’Eglise orthodoxe en ex-Yougoslavie », Etat-Confession-Modernité – Université d’été EHESS-FPN, Belgrade 23-30 septembre 2007, p. 125-151.

65 « Byzance : économie et idéologie », conférence (3h) à l’Université d’Arras, 21 janvier 2008.

66 « Byzantium : A Paradigm of Ideology and Economy », Monastery of the Most Holy Theotokos 
The Living Spring, March 25th 2008, Tuesday – Dunlap, CA.

67 Conferences sur Byzance dans l’histoire de l’idéologie et de l’économie du Sud-Est européen : Saratoga, le 27 mars, Libertyville, le 2 avril 2008.

68 « Byznatine Reflections on Ideology and Economy », San Gabriel, Los Angeles, Californie, le 30 mars 2008.

69 « Byzantium : A Paradigm of Ideology and Economy », Chicago, 2 avril 2008 .

http://stsavachicago.org/

70 « Byznatine Reflections on Ideology and Economy », San Gabriel, Los Angeles, Californie, le 30 mars 2008.

71 Conferences : « Byzance dans l’histoire de l’idéologie et de l’économie du Sud-Est européen », Libertyville, le 2 avril 2008.

72 « Byzantium : A Paradigm of Ideology and Economy », Chicago, 2 avril 2008 .

http://stsavachicago.org/

73 « Vizantija, Balkan, Srbija – od univerzalnog do nacionalnog », Bogoslovski fakultet, 15 maj 2008.

74 « Kosovo i Vidovdan », Honollulu, 28 juin 2008.
75 « Kosovska bitka i Kosovo – pokazatex srpske istorije », Orange Caunty, 29 juin 2008.

76 « Byzance as economical and ideological pattern », conférence PANEUROPA-SERBIA : Serbia, the Southeatern Europe, and the European integrations, Belgrade, 17 octobre 2008.

77 « The Western Balkans between East and West », Los Angeles, 2 mai 2009.

78 « Dubrovnik (Raguse) et réseaux d’échanges dans les Balkans », Rapport pour le X Congrès international du Sud-est européen, AIESEE, Paris 2009.

79 « Дијалог, толеранција и верске заједнице », International Conference : National Reconciliation, ethnic and Religious Tolerence in the Balkans. Reconciliation and Human Security, CENTER FOR PEACE AND DEVELOPEMENT OF THE UNIVERSITY FOR PEACE ESTABLISHED BY THE UNITED NATIONS, Brioni, 27-28 octobre 2009.

80 « L’Empire et l’éternité – Stefan Dusan et le Mont Athos », Conférence pour le Colloque international : “Histoire, mémoire et dévotion. Regards croisés sur la construction des identités à l’Est (Moyen Age, Temps Modernes)” 13-14 novembre 2009, EHESS, Paris.

81 « ЕУ, Западни Балкан и Србија у променама архитектуре мађународних односа» (UE, les Balkans Occidentaux et la Serbie dans l’évolution de l’architecture des rapports internationaux), International Conference organised by yhe Paneuropa Serbia : Serbia in the Process of European Integration in the light of the 1700th jubilee since the adoption of the Edict of Milan by Constantine and Licinius, Belgrade, November 13-15 2009.

82 « Russie, quel acteur pour les Balkans Occidentaux ? », Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE), Groupe d’études « Balkans », Revue Défense Nationale et Sécurité Collective, Ecole Militaire, table ronde, 13 janvier 2010, Paris.

83 « Vuk Karadžić et la Serbie entre l’Europe et les Balkans », COLLOQUE INTERNATIONAL – LA LITTERATURE SERBE DANS LE CONTEXTE EUROPEEN : texte, contexte et intertextualité, Bordeaux (MSHA), les 29 et 30 septembre 2010.

84 « How can Serbia contribute to the stabilization of the Western Balkans? », JAGELLO 2000 – ASSOCIATION FOR EURO-ATLANTIC COOPERATION, Zoran Vujić, Assistant Minister of Foreign Affairs of Serbia, Head of Security Policy Sector in charge of liaising with NATO ; Zoran Jeftić, Secretary of State for Defence in-charge of Defence Policy (TBC) ; Sonja Liht, founder and president of Belgrade Fund for Political Excellence. She is also a president of Foreign Policy Council at the Serbian Ministry of Foreign Affairs ; Bojan Brkić, Deputy Editor-in-chief of the news programme Radio Television Serbia ; Sonja Stojanović, Director of Belgrade Centre for Security Policy ; Gén. De Kerviler (KFOR), Boško Bojović, Arta Seiti, Josip Krulić, Table ronde, Ministère des Affaires Etrangères, Quai d’Orsay, 9 nov. 2010.

85 ” Источно питање – од расплета до новог заплета (1878-2011)”, Међународни научни скуп : Русија и Балкан – Россия и Балканы, Бар, 17-18 октобар 2011.

86 “Балкан између евроатланских интеграција, њихових препрека и застоја”, Seventh ECPD International Conference : New Balkans and European Union Enlargement, CENTER FOR PEACE AND DEVELOPEMENT OF THE UNIVERSITY FOR PEACE ESTABLISHED BY THE UNITED NATIONS, Miločer, Monténegro, 21-22 october 2011.

87 ” LA RUSSIE, LA QUESTION D’ORIENT ET LA SERBIE”, THE IMAGE OF RUSSIA IN THE BALKANS, INTERNATIONAL CONFERENCE, UNDER THE PATRONAGE OF THE RECTRIX MAGNIFICA OF THE UNIVERSITY OF WARSAW, Warsovie, 7-9 novembre 2011.
88 « Les Balkans en suspens dans la nouvelle redistribution d’influences », Les Balkans après la dislocation de la Yougoslavie, Atelier d’experts, 10 novembre, de 16h00 à 18H00 REVUE DÉFENSE NATIONALE, ECOLE MILITAIRE, 1 place Joffre, 75007 Paris.

89 « Le nouveau rôle de la Turquie et le néo-ottomanisme dans les Balkans occidentaux », conférence-débats, salle René Cassin, en présence du Directeur de l’Europe continentale, du Ministère des affaires étrangères du Quai d’Orsay, du Sous-directeur de l’Europe balkanique François Pugeaut, Chargé de mission auprès du Directeur de l’Europe continentale Patrick Renard, Quai d’Orsay, 75007 Paris, 30 nov. 2011, 15h-17h.
90 « La société civile et l’intégration des Balkans occidentaux à l’UE », European Future of the Balkans, BILATERAL SEMINAR AT THE AUSTRIAN EMBASSY IN PARIS, February 7, 2012.

91 « Royaume et Empire dans la Serbie médiévale (XIIIe-XIVe s.)», Colloque international : Espace impérial. Le Sud-est européen entre empires et nations, EHESS, Paris, 2-4 avril 2012.

92 “Значење и смисао историје – Србија између прошлости и будућности”, Манастир Сретења Господњег, Ескондидо, Калифорнија, 17 април 2012.
93 “The Weight of Chains” (Тежина ланаца), панел дискусија: Борис Малагурски, Б. Бојовић, B. Јоксимовић, BERKELEY ORGANIZATION OF SERBIAN STUDENTS (BOSS), Беркли – Државни Универзитет Калифорније, 19 април 2012. ninawhite@berkeley.edu

94 “Србија и Балкан: између наслеђа прошлости и изазова будућности”, Црква Светих Константина и Јелене, Boise, Idaho (Бoјзиjу – Идахо), 21 април 2012.

94 “Србија и Балкан: између наслеђа прошлости и изазова будућности”, Црква Васкрсења Господњег, Солт Лејк Сити – Идахо, 22 април 2012.
95 “Србија и Балкан: између наслеђа прошлости и изазова будућности”, Црква Светог Саве, Сан Габриел, Лос Анђелес, Калифорнија, 23 април 2012.
96 « Entre Etat et nation – le cas de l’Eglise orthodoxe serbe dans le Sud-Est européen en transition », International Consultation Ecclesiology and Nationalism in a Postmodern Era,” organized by the Volos Academy for Theological Studies in co-operation with the Chair of Orthodox Theology, University of Münster (Germany); the Orthodox Christian Studies Program, Fordham University (USA); the Romanian Institute for Inter-Orthodox, Inter-Confessional and Inter-Religious Studies (INTER, Cluj-Napoca, Romania); the Christian Cultural Center of Belgrade (Serbia), the St Andrews Biblical Theological Institute (Moscow); the ValamoLay Academy (Finland); and the European Forum of the Orthodox Schools of Theology (EFOST, Brussels), May 24-27 2012, Volos – Greece.

97 « La Serbie après les élections du mai 2012 et l’intégration à l’UE », conférence-débats, salle René Cassin, Quai d’Orsay, 19 juin 2012.

98 “Balkans – an indicator of contradictions and anticipation of Euro-Atlantic”, The ECPD Eighth Session on RECONCILIATION, TOLERANCE AND HUMAN SECURITY IN THE BALKANS – NEW BALKANS IN A CHANGING WORLD WITH A CHANGING EUROPE, Belgrade, October 20, 2012.

99 “Au service de la République et des marchés – une diplomatie entre engagement et implications”, Colloque international : La Renaissance d’Alberto Tenenti (1924-2002) : portrait intellectuel d’un historien franco-italien, COLLÈGE DE FRANCE, ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES, FLORIDA STATE UNIVERSITY, Collège de France, 9-10 novembre 2012.

У ШТАМПИ И ПРИПРЕМИ

Византија – Балкан – Европа. Припадност и оностраност, Службени гласник, Београд 2012.

- Raguse (Dubrovnik), entre l’Orient et l’Occident (XIIe-XVIIe siècles), monographie, 275 pp., Paris 2013.

LA FRANCE – TERRE D’ÉLECTION DE L’ÉLITE ACADÉMIQUE YOUGOSLAVE (1945-1971), Paris 2008.

- Dialogues avec les intellectuels de la gauche française /1968/), introduction R. Božović, Paris 2006 (monographie, 328 pp.).
- « Les actes slavo-byzantins du monastère Esphigménou (Mont Athos) – XVe XVIIe siècle », env. 120 pp.

- Confessions et modernité dans le Sud-Est européen (IXe-XXe siècles).

УРЕЂИВАЧКА И ПРЕВОДИЛАЧКА ДЕЛАТНОСТ:

Hélène AHRWEILER, L’idéologie politique de l’empire byzantin, éd. Presses Universitaires de France, Paris 1975.

Elen ARVELER, Politiéka ideologija vizantijskog carstva, (превод, B. Bojoviç, предговор: Prof. Ljubomir Maksimoviç; éd: “Filip Viènjiç”- Beograd, col. “Retrospektive”, уредник: B. Bojoviç, Belgrade 1988).

F. CONTE, Les Slaves – Aux origines des civilisations d’Europe centrale et orientale (VIe – XIIIe siècles), éd. Albin Michel, Paris 1986, 734 pp.
F. KONT, Sloveni – Poreklo sredqe-istoyno evropskih civilizacija (VI- XIII vek), (Trad. serbe, Gordana Petroviç; éd: “Filip Viènjiç” – Beograd 1989, col. “Retrospektive”, уредник: B. Bojoviç).

J.-M. DOMENACH, Enquête sur les idées contemporaines, Paris 1983.
§an-Mari DOMENAK, Ideje za kraj veka, (Trad. serbe, §arko Vidoviç, увод и уредништво, B. Bojoviç, éd. “Knjiùevne Novine”, Beograd 1991).

Etudes balkaniques. Cahiers Pierre Belon. Recherches interdisciplinaires sur les mondes hellénique et balkanique 4 (Directeur scientifique André Guillou, Rédacteur en chef Paolo Odorico, éd. “De Boccard”, Paris) – свеска N° 4 под уредништвом B. Bojovića, под насловом:

TRANSMISIJA VIZANTIJSKOG NASLEĐA I OČUVANJE AUTOHTONIH IDENTITETA

TRANSMISSION DU PATRIMOINE BYZANTIN ET MÉDIATEURS D’IDENTITÉS AUTOCHTONES

1. B. Bojović (EHESS), – Introduction (p. 5-15).

2. B. Georgiev, B. Bojović (EHESS), “La littérature autochtone (hagiographique et historiographique) en Bulgarie médiévale” (p. 21-44).

3. B. Bojović (EHESS), “La littérature autochtone sud-slave au Moyen-Age” (p. 47-82)

4. M. Cazacu (CNRS), “La littérature autochtone des pays roumains au Moyen-Age” (p. 85-103).

5. T. Jovanović (Univ. de Belgrade), “L’étude des apocryphes dans les manuscrits médiévaux serbes”, p. 107-132.

6. P. Nasturel (CNRS), “Denys II de Constantinople “empereur et patriarche” (1546)” (p. 135-146.

7. Rajwantee Lakshman-Lepain (Tirana, Albanie), “Le sentiment religieux dans la communauté musulmane de Berat (1844-1912)” (p. 149-175).

8. Nathalie Clayer (CNRS), “Presse et identité nationale en 1903-1904 d’après les rapports des consuls austro-hongrois” – (p. 177-197 + 1 carte).

9. A. Popović (EHESS), “La presse des musulmans des Balkans au cours de la Seconde guerre mondiale (1941-1944/45)” – (p. 201-221).